ژوئن 3, 2021 admin 0 Comments

مالکین زمین ها بیشترین مدعی در طرح دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی هستند، پرسشی که ممکن است پیش آید این است که مالک زمین کیست؟ کسی که سند مالکیت دارد و یا شخصی که متصرف ملک است ؟ زارع صاحب نسق، دارنده سند عادی و یا ؟